Ma 2024. 2. 28, szerda, Elemér napja van.Holnap napja lesz.

Névadónk


Boldogemlékű MÁRTON ÁRON püspök

 


egész életútja, tevékenysége a kitartó munka, a meg nem alkuvás, a  helytállás szimbóluma.

Isten szolgája Márton Áron püspök, vallásos székely, földműves családból származott.
A család harmadik gyermekeként született az erdélyi Csíkszentdomokoson 1896. augusztus 28-án. Édesapja Márton Ágoston, édesanyja Kurkó Julianna volt.

Elemi iskolába, szülőfalujába, a Római Katolikus Elemi Népiskolába (1903–1906) járt. Középiskolai tanulmányait előbb a csíksomlyói Katolikus Gimnáziumban (1907–1911), a csíkszeredai főgimnáziumban (1911–1914), majd a gyulafehérvári kisszemináriumban (1914–1915) végezte. Itt érettségizett 1915. június 12-én

Három nappal később, június 15-én harctéri szolgálatra kapott katonai behívót. Először a székelyudvarhelyi 82-es gyalogezred közkatonája volt, majd tizedes és hadapród-jelölt lett. Még ugyanazon év októberétől 1916 júniusáig Doberdónál teljesített harctéri szolgálatot. 1916 nyarán Nagyszebenben tisztiiskolai kiképzésben részesült, utána pedig ismét a frontra vezényelték. Több mint egy éves (1916 szeptemberétől 1917 decemberéig) Ojtoz-szorosi frontszolgálat után Asiagóban harcolt. Négyszer sebesült.

A háború befejeztével hazatért, s önálló gazdálkodásba fogott, majd rövid ideig a Brassóban lévő Schiel gyár vasesztergályosként alkalmazta, de a gyár szász nemzetiségű igazgatója hamar elbocsátotta, mivel nem volt szász

Ezt követően visszatért Csíkszentdomokosra, ahol rövid hezitálás után rájött, hogy őt Isten más munkára, mégpedig népének szolgálatára szánta. 1920 őszén – egy kicsit megkésve – jelentkezett a Gyulafehérvári Papneveldébe. Határozottságával és kiegyensúlyozott életvitelével hamar kitűnt szemináriumbeli társai közül és tanárai is csak jó szavakkal illették őt

Teológiai tanulmányait befejezve, 1924. április 19-én Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök diakónussá, július 6-án pedig pappá szentelte Gyulafehérváron. Első szentmiséjét szülőfalujában mutatta be.

A világháborúban emberismeretet és élettapasztalatot szerzett. Különböző papi munkát végzett: segédlelkész, hittanár, szórványlelkész, püspöki irattáros. Kolozsvárott az egyetemisták lelki atyja. Megalapította és szerkesztette az "Erdélyi Iskola" c. pedagógiai folyóiratot. Mint a Katolikus Népszövetség igazgatója az erdélyi katolikusok lelki vezetője lett. Kolozsvári plébános, fő esperes és székesegyházi kanonok.

 XI. Pius pápa 1938. december 24-én kinevezte gyulafehérvári megyéspüspöknek. 1939. február 12-én Andrea Cassulo nuncius szentelte püspökké Kolozsvárott.

 Jelmondatául a „Non recuso laborem” – nem futamodom meg a munkától (Nem vonakodom a munkától!)– mondatot választotta. „Ez a latin nyelv gazdagsága alapján akár így is fordítható: nem utasítom el a bajt, a nyomorúságot, a szenvedést. Mély értelmű utalás volt ez munkával és szenvedéssel teli életére

Hosszú püspöksége alatt(42 év) népe fennmaradásáért, hívei hithűségéért küzdött és szenvedett. A II. Bécsi Döntés egyházmegyéjét két részre osztotta. Áron püspök Dél-Erdélyben maradt. Ő tiltakozott először a magyarországi zsidók üldözése ellen. A kommunista hatalom az istenhit fölszámolására és a nemzeti kisebbségek korlátozására törekedett. Államosították az iskolákat, a görög katolikus egyházat megszüntették, a szerzetesrendeket betiltották, a nunciust kiutasították. Áron püspök látta a jövőt: papjait és híveit felkészítette a szenvedésre.

1949. június 21-én letartóztatták. Végigszenvedte Erdély szigorú börtöneit. Kiszabadulása után, 1955. március 25-én átvette egyházmegyéje kormányzását. Egy tollvonással megszüntette a békepapi mozgalmat. 1957-1968-ig szobafogságra ítélik. A kényszerlakhely megszűnése után szabadon kormányozta egyházmegyéjét. Püspöksége alatt csak 1970-ben látogatott először Rómába.

Rákbetegségét éveken át fájdalomcsillapító nélkül, türelemmel viselte. 1980. szeptember 29-én halt meg. A székesegyház kriptájába temették.                                                                                                                                  

Az „emberkatedrális” Márton Áron mindegyik rendszerben fogoly volt, mégis szabad, és sokakat szabaddá tett

A 20. század erdélyi nagyok Pantheonjában egyik fő hely Márton Áron püspököt illeti - írja Dr. Marton József egyetemi tanár. Márton Áron püspök elhunyt, de emléke ma is él Székelyföldön.

Ha választanunk kellene, kinek a szellemi örökségére építünk, jobb választás nem is lehetne Márton Áron püspök személyénél; erre az örökségre sziklaszilárd jövőt lehet felépíteni.

„A nép a szikla, amelyre egy nemzet élete biztosan épül. Ennek az épületnek viszont két fontos őrtornya van: a templom és az iskola. Ez a két intézmény együttesen, és nem külön-külön felelős egy falu, egy nép, egy nemzet egészséges szellemiségéért és előrehaladásáért." „Az iskola, ha nem templom, akkor barlang. Vallom, hogy sem a templom, sem az iskola önmagában nem elég."

„A vállainkra nehezedő szerep nagy és felelősségteljes, de úgy becsülnek meg, s az idők mérlegén annyit nyomunk, amennyi értéket önmagunkban, magatartásunkban, feladataink teljesítésében felmutatunk." (1939)

Bár Erdély legendás hírű főpásztorát már életében szentnek tartották, Márton Áron boldoggá avatására csak a rendszerváltás után került sor. Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek kérésére Boldog II. János Pál pápa 1992-ben engedélyezte a boldoggá avatási per elindítását, ettől kezdve Márton Áron püspöknek kijár az Isten Szolgája cím. A Gyulafehérvári Főegyházmegye által közzétett imát ettől kezdve rendszeresen mondják a hívek. 1996-ban átadták a Positiot (az eljáráshoz szükséges iratokat) a Szentté avatási Ügyek Kongregációjának. Az eljárás azért is ilyen hosszadalmas, mert Márton Áron, bár sokat szenvedett a kommunizmus idején, nem vértanúként halt meg 1980-ban, így hitvalló per során lehet a boldogok sorába iktatni.                                                               

                                                                                                                                                                                                                                               György Irma

                                                                                                 

IMA

Istenünk, Te Áron püspököt arra választottad ki,

hogy igazságodnak őre,

az üldözötteknek védelmezője,

és népednek jó pásztora legyen.

Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük,

tanítása és példája világító JEL legyen

mindannyiunk számára. Ámen

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer